Empatisk arkitektur 

 

I særdeleshed når vi bygger almene boliger, er det en nødvendighed, at arkitekturen er empatisk. Ellers er det ikke et hjem, men blot et byggeri. Det er en helt central værdi i alle vores projekter. Arkitektur handler ikke blot om at tegne smukke bygninger, der forskønner det offentlige rum, men også om at skabe rum til mennesker og til det private og sociale liv, der leves i og omkring bygningerne.

 

Når vi tegner boliger, bestræber vi os på at skabe kvalitetsarkitektur i form af indbydende og generøse byggerier, der er rare at opholde sig i. Vi sætter os ind i beboernes hverdag, lytter og mærker efter, hvad der skaber værdi for dem og højner deres livskvalitet. Det er ikke vores, men deres byggeri.

 

Vi ser det som en af vores fornemste opgaver at forene form og funktion med oplevelse og atmosfære. Vi tænker empatisk og i helheder. Derfor har vi allerede tidligt i en skitseringsfase fokus på orientering og stemning i bygningen, indeklima, lysindfald, akustik og andre essentielle forhold for beboerens hverdagsliv og deres oplevelse.

 

Empatisk arkitektur skal være kontekstuel og handler om at mærke efter og have føling med stedet, hvor der bygges. Omgivelsernes karakter og særlige historie skal respekteres og tænkes med, når vi skaber arkitektur. Vi foretrækker derfor at tilpasse vores arkitektur gennem en empatisk dialog med stedets iboende kvaliteter frem for at skabe byggeri, der råber.

 

Læs mere
Anebjerg_P+P Arkitekter_Fotograf Thomas Illemann_72dpi-21
Den Kongelige Køkkenhave

Ærlig arkitektur 

 

Vi går altid kreativt til et nyt byggeprojekt, men den arkitektoniske idé må aldrig skygge for funktionaliteten, den gode planløsning og de rigtige materialevalg. For os handler det om at skabe bygningsværker, der er bygget ordentligt og fungerer. Bygninger, der viser sig ærligt frem og står ved, hvad de er.

 

Vi bestræber os altid på, at materialerne kommer mest muligt til sin ret, og intet er pakket ind eller gemt væk. Den byggetekniske kvalitet er tydelig i vores byggerier, og bygningens konstruktioner er altid forsøgt fremhævet i det omfang, projektet tillader det, og det skaber værdi for byggeriet som helhed. Den ærlige arkitektur er aflæselig.

 

For os skal arkitektur være ærlig forstået som enkle og solide byggerier, der fokuserer på konstruktion og funktion i lige så høj grad som form og æstetik. Vi ser noget smukt, noget æstetisk, i denne ærlighed i et byggeri. Der skal være en klar sammenhæng mellem bygningens udtryk og dens indre logik og funktion. Det synes vi er mest ærligt.

 

Ærligheden i vores arkitektur kan også aflæses i, hvilke materialer vi ynder at gøre brug af, og ikke mindst hvor og hvordan vi gør brug af dem. Traditionelle byggematerialer som tegl, træ og mursten skal anvendes til det, de oprindeligt er tænkt til, og ikke forsøge at imitere noget andet. Ærlighed i forhold til materialevalg og konstruktion er en kerneværdi for os – de gælder for al byggeri lige fra små erhvervslokaler store til projekter med flere hundrede almene boliger.

 

Læs mere

Robust arkitektur 

 

Vi bygger robust arkitektur, som er opført på skuldrene af skandinavisk byggetradition og med respekt for det gode håndværk. Det er byggeri, som er konstrueret efter velafprøvede, sikre byggeteknikker og dermed bygget solidt og med de rigtige løsninger, så det holder mange år ud i fremtiden.

 

Robust arkitektur er bygget af gode materialer, der ældes smukt og er modstandsdygtige over for hverdagens slid og fremtidens klimaudfordringer. Materialernes kvalitet og patinering skaber et karakterfuldt byggeri, folk passer på, og som vil stå mange år frem over. Robust byggeri er langtidsholdbart – både æstetisk og materielt.

 

For os er robust arkitektur tilpasningsdygtigt og dermed i stand til at imødegå en foranderlig verden, der hele tiden stiller nye krav til byggeriers funktion og drift. Det fremtidssikrede byggeri skal være klart og defineret i sin struktur uden at være låst i sine funktioner eller sin konstruktion. Vi skaber en arkitektur, der er robust i sin enkle æstetik og løsrevet fra tidstypiske tendenser og modeluner.

 

Vi stiller os altid spørgsmålet: Er bygningen robust nok til at kunne indrettes til nye funktioner i fremtiden, eller bliver den funktionelt udtjent inden for en kort årrække? Hvis vi vil tænke langsigtet og bæredygtigt, skal vi tænke vores arkitektur robust. De bedste huse bliver altid stående. 

 

Læs mere
Kvadrat_P+P Arkitekter_Fotograf Thomas Illemann_72dpi-68
Frueløkke blokke_P+P Arkitekter_Fotograf Thomas Illemann_72dpi_04

Ansvarlig arkitektur 

 

Ansvarlighed er essentielt i ethvert samarbejde. Når vi går til en byggeopgave, påtager vi os som det mest naturlige et stort ansvar for, at processen forløber bedst muligt. Sammen med bygherre lægger vi en gennemtænkt plan for byggeriet og bestræber os på altid at skabe en stærk, tillidsfuld relation. Som kunde kan du stole på, at vi holder, hvad vi lover, og løser problemerne ansvarligt gennem konstruktiv dialog og målrettet håndtering.

 

Vi ved, at det, vi tegner, også skal bygges. Som arkitekter har vi et ansvar i alle faser af en byggeproces, men ansvarligheden strækker sig også ind i bygningens efterliv, hvor tegningerne er afleveret, og bygningen er opført. Vi bliver, efter den sidste sten er lagt. Det synes vi er mest ansvarligt.

 

Som arkitekter har vi en forpligtelse til at bygge ansvarligt både socialt, økonomisk og miljømæssigt. Når vi starter et projekt op, er det vigtigt, vi stiller de rigtige spørgsmål og har en langsigtet vision for et byggeri – hvilken social betydning har det eksempelvis for lokalsamfundet og beboerne i de almene boliger? Er disse almene boliger til at betale? Og hvilket fodaftryk vil de sætte på klimaet over tid?

 

Ansvarligt byggeri er bæredygtigt byggeri. Når vi skaber arkitektur, undersøger vi altid, hvilke bæredygtighedspotentialer der er i et byggeri vurderet ud fra en helhedsvurdering. Vi går derefter i dialog med bygherre, diskuterer mulighederne og sætter sammen et mål for bæredygtigheden i byggeriet. Når vi bygger, har vi et fælles ansvar for at skabe en bygning med en bæredygtig fremtid.

 

Læs mere
Arkitektur_BÆREDYGTIGHED DGNB 1920x1080

Bæredygtighed – globalt og lokalt ansvar 

 

Op mod 40 % af al energirelateret CO2-udledning på verdensplan kommer direkte eller indirekte fra byggeindustrien. Det betyder, at vi som arkitekter har en unik mulighed for at gøre en stor forskel i det globale klimaregnskab. Vi tror på, at der med muligheden også følger et ansvar og en forpligtelse til hver dag at arbejde bevidst, systematisk og ambitiøst med bæredygtighed i vores projekter.

 

Vil vi skabe en bæredygtig fremtid, må vi tænke bæredygtighed på alle niveauer – også i det helt nære lokalmiljø. Det kan vi gøre ved at skabe eksempelvis almene boliger, der i deres materialevalg, konstruktion og funktion er meget tydelige i deres bæredygtighedsprofil. På den måde kan vi  være med til at styrke sociale fællesskaber og dermed helt konkret påvirke menneskers hverdag. Ligeledes kan vi skabe uderum med fokus på stor biodiversitet, der gavner naturen og styrker menneskers viden og relation til naturen – og dermed en bæredygtig adfærd.

Bæredygtighed på organisationsplan – den bæredygtige hverdag 

 

Den bæredygtige udvikling skal starte hos os selv. Derfor har vi igangsat flere tiltag på tegnestuen for at skabe en mere bæredygtig hverdag. Alle i virksomheden har omfavnet tiltagene og er villige til at ændre adfærd for at gøre en forskel. Vi arbejder med at skabe en tydelig intern kommunikation, så de bæredygtige forandringer bliver en natulig del af vores tankesæt og nærværende for alle i virksomheden.

 

Vi har i store træk brugt FN’s 17 Verdensmål som pejlemærke for de bæredygtige tiltag i vores hverdag. Vi tror på, at selv små ændringer i hverdagen gennem eksemplets magt har positiv indvirkning på den bæredygtige udvikling i samfundet. Ændringerne omfatter alt lige fra indkøb af cykler og elbil, et øget fokus på medarbejdernes helbred gennem sund, økologisk frokostordning og daglig kontorgymnastik, til gennemgribende forandringer i vores daglige drift på tegnestuen. Vi tænker bæredygtigt. Vi handler bæredygtigt.

 

Vi prioriterer en løbende opkvalificering og videreuddannelse, så vi hele tiden kan gøre brug af den nyeste viden inden for bæredygtigt byggeri. Det er vigtigt for vores udvikling og faglige integritet, og nødvendigt for, at vi kan foretage kvalificerede bæredygtighedsscreeninger og rådgive troværdigt om bæredygtighed. Vi arbejder desuden på en materialesamling, der styrker vores materialebevidsthed og inspirerer internt såvel som eksternt i mødet med vores bygherre.

Arkitektur_BÆREDYGTIGHED FN Verdensmål 1920x1080
Arkitektur_BÆREDYGTIGHED (15)

Bæredygtighed i processen

 

For os er der ikke noget valg, når det kommer til bæredygtighed. Når vi skaber arkitektur, er bæredygtighed nemlig ikke et selvstændigt aspekt, der kan tages ud af processen eller blot drysses ud over et byggeri til sidst. Vi tror på, at vi kan gøre en stor forskel, hvis vi fra starten arbejder ambitiøst og strategisk med bæredygtighed.

 

Ud fra en grundig screening af bæredygtighedspotentialet i et byggeprojekt kortlægger og prioriterer vi sammen med bygherre, hvor den bæredygtige værdiskabelse kan og bør ligge. Er målet eksempelvis at skabe bedre sociale forhold for brugerne, eller skal fokus mere være på rekreative, åbne udearealer, som giver noget tilbage til lokalområdet? Derefter lægger vi en skræddersyet bæredygtighedsstrategi for at realisere netop disse værdier bedst muligt.

Bæredygtighed på projektplan – det bæredygtige byggeri 

 

Vores tilgang til bæredygtighed er altid helhedsorienteret, hvilket tydeligt kan aflæses i vores mange forskellige projekter. For os er bæredygtig arkitektur mere end grønt byggeri konstrueret af solide materialer, der gør, at bygningen er energieffektiv og står i mange år. Den skal også være langtidsholdbar og fremtidssikret set ud fra et funktionelt, æstetisk og økonomisk perspektiv. Bæredygtigt byggeri er arkitektur, der er totaløkonomisk gennemtænkt.

 

Bæredygtighed handler om ansvar. Et ansvar over for fremtiden. I vores tilgang til bæredygtig arkitektur har især den sociale ansvarlighed en central plads. Den dimension er tydelig i vores stærke profil inden for almene boliger, men er også det fundament, vi bygger al vores arkitektur på. Vi tror på, at vi har et socialt ansvar for at skabe ordentlige og funktionelle almene boliger af høj kvalitet, som bidrager til lokalmiljøet, understøtter gode fællesskaber og generelt højner menneskets trivsel.

Anebjerg_P+P Arkitekter_Fotograf Thomas Illemann_72dpi-20

Dialogbaseret rådgivning

 

Det hele starter og slutter med dialogen. Helt fra de tidligste faser i en proces, hvor der etableres et solidt samarbejde og et fælles beslutningsgrundlag. Men også gennem hele udførelsesfasen, hvor vi skaber byggeriet sammen, og helt frem til evalueringen, efter den sidste sten er lagt. Her opsamles vigtige erfaringer og nyerhvervet viden, der bringes med videre i nye byggeprojekter.

 

En grundsten i vores rådgivning er pragmatik og imødekommenhed i dialogen med kunden. For os er åbenhed og velvillighed udgangspunktet for ethvert godt samarbejde. Vi har respekt og forståelse for kundes krav og ønsker, ligesom vi i vores tilgang til projekter forventer, at vores faglighed bliver mødt åbent og respektfuldt af kunden. Det gode samarbejde handler om tillidsfulde relationer og fælles målsætninger.

 

Vi ser konstruktiv og professionel dialog med bygherre som nødvendig for, at en byggeproces kan forløbe optimalt, løbende justeres efter forholdene og dermed hele tiden bevæge sig mod det fælles mål. I vores virke er dialogen derfor en af de vigtigste motorer i det vellykkede samarbejde, som i sidste ende er det, der skaber det gode byggeri.

 

I den dialogbaserede rådgivningsproces indtager vi rollen som dem, der forsyner bygherren med viden, information og løsningsforslag på potentielle problemstillinger. På den måde føler bygherre sig klædt godt på til at indgå i en konstruktiv dialog og træffe de nødvendige beslutninger på et oplyst grundlag.

Et stærkt team – tæt, daglig dialog og gensidig faglig respekt

 

På vores tegnestue er der et stærkt arbejdsfællesskab og en solid sammenhængskraft. Den er funderet på en flad struktur, gode samarbejdsevner og et højt fagligt niveau – vi har stor viden og en lang, solid erfaring inden for især almene boliger. Limen, der knytter os sammen personligt og professionelt, er et givende socialt samvær og den daglige, konstruktive dialog på tværs af alle fagligheder.

 

Den gensidige faglige respekt skaber et dynamisk samarbejde internt – og eksternt. Bygningskonstruktører involveres tidligt, og ligeledes forbliver arkitekterne en integreret del af projekterne helt frem til, der står et færdigt byggeri. Disse faglige overlap, hvor viden og erfaringer deles, mindsker risikoen for misforståelser og videnstab. Bygherre kan dermed forvente kontinuitet, engagement og højt fagligt niveau fra alle involverede i hele projektets udstrækning.

 

Som virksomhed vægter vi at have en sammensat arbejdsstyrke af erfarne folk og yngre kræfter. Det skaber et velfungerende arbejdsfællesskab, der arbejder dynamisk, beror på en stor grad af vidensdeling og har en faglig alsidighed. Vi sætter en dyd i at lære af hinanden i dagligdagen og udvikler hele tiden vores virksomhed, så den altid hviler på et fundament af gensidig anerkendelse og faglighed.

 

Vi har en afdeling både i Aarhus og Thisted. Du kan møde P+P arkitekters medarbejdere her.

Dialogbaseret arkitektur – brugeren, bygningen og stedet  

 

Vi skaber arkitektur sammen med vores kunder. Udgangspunktet er derfor altid den konstruktive dialog. Det er gennem denne dialog, at vi skaber en fælles retning for projektet og ejerskab hos bygherre. I sidste ende giver det også det bedste byggeri – byggeri, der skaber værdi for bygherre og samtidig er et byggeri, der kan mærkes, giver mening og livskvalitet for brugerne.

 

Når vi arbejder med renovering og transformation, handler det om nænsomhed, men også om muligheder. Derfor starter vi altid med en grundig screening af den eksisterende arkitektur. Vi ser på, hvilke værdier og muligheder der allerede ligger i byggeriet, og præsenterer dem for bygherre. Ud fra en helhedsvurdering af projektet, beslutter vi sammen med bygherre, hvilken karakter indgrebet skal have.

 

Om det er nybyggeri, transformation eller renovering af eksempelvis almene boliger, har stedet stor betydning. Vi analyserer stedet og ser på potentialerne, og i dialog med bygherre beslutter vi, hvilke iboende kvaliteter der kan være med til skabe værdi og derfor skal tages hensyn til og respekteres. Sammen med bygherre skaber vi dermed en arkitektur, som respektfuldt tilpasser sig sine omgivelser og giver noget tilbage til lokalområdet.