Almenboliger, kollegier, energirenovering……

Vi har gennem de sidste 30 år samarbejdet med almene boligorganisationer og fået stor erfaring med byggeri i henhold til almenboligloven. Vi er rådgiver og sparringspartner om den gældende lovgivning herunder bl.a. de gældende rammebeløb, finansiering og huslejeberegning. Vi håndterer budgettering af skema A, B og C, dialog med kommunale myndigheder og afrapportering til Landsbyggefonden.

Det er afgørende, at en renoveringsopgave i en boligafdeling foregår med så få gener for beboerne som muligt. Derfor er beboerdemokrati, samarbejde med afdelingsbestyrelser, styring og koordinering af information til beboere blandt de arbejdsområder vi varetager samtidig med den almindelige projektering og udførelse af et byggeprojekt.

Domicil, indretning, ny anvendelse…..

Vi startede med Kvadrat i Ebeltoft i 1978, og siden har vi udført adskillige erhvervsprojekter.

Sigtet i hvert projekt er altid at skabe inspirerende og robuste rammer for arbejdssituationer. Vi indleder med dialogen om virksomhedens identitet, mål for arbejdspladsens miljø, og vi indgår gerne i samarbejder med f.eks. kunstnere i forbindelse med bygningsintegreret kunst. Det væsentlige er glæden ved et godt arbejdsmiljø, og at virksomhedens karakter kan aflæses i det byggede miljø.

Ved renovering eller transformation af eksisterende rammer ser vi på de kvaliteter, der allerede findes i arkitekturen. Derved finder vi løsninger, der på en gang har rod i historien, og holder fast i nutiden.

Skoler, erhvervsuddannelser, gymnasier, universiteter…..

Vi er nysgerrige efter at finde nye retninger for rum til læring. De traditionelle rammer for undervisning er under forandring, så vi i dag i højere grad fokuserer på undervisningsmiljøer, der inspirerer til nye pædagogiske metoder, f. eks. læring og bevægelse, sammenblanding af fag eller selvstændig læring. Det stiller krav til robusthed, rummenes konfiguration og muligheden for tilpasning til skiftende situationer. Vi holder af udfordringen i undervisningsarkitektur, fordi vi skal finde løsninger indenfor et felt, der er under konstant forandring.

Plejeboliger, sygehuse, institutioner……

Vi har udført projekter indenfor omsorg og sundhed siden 1980’erne. Inddragelsen af forskellige personalegrupper er helt central for at projekternes logistik lykkes og personalets trivsel tilgodeses. Samtidig kræves der en smidig byggeproces i de tilfælde, hvor tilstødende bygningsafsnit er i drift under udførelsen, så forløbet er til mindst mulig gene for patienter og personale. Endelig arbejder vi med ”hjemlighed” i vores omsorgsarkitektur. Beboere og patienter har deres hjem, permanent eller midlertidigt, i de huse, vi tegner. Det holder vi altid for øje.

Kirkerestaurering, transformation, bygningsmiljøer…..

Arbejdet med bygningskultur bygger på forståelsen af, at ældre bygninger er repræsentanter for erindringen i vores daglige liv. En historie, der har værdi i nutiden. Derfor skal vi have respekt for den identitet og karakter, historiske huse og kvarterer besidder. Vores tilgang til gamle bygninger tager udgangspunkt i en analyse af stedet, åbenhed overfor opgavens løsning og viden om tingene i kraft af mange års restaureringserfaring, i særdeleshed indenfor kirkerestaurering og kirkelige huse.

Se mere her