TOTALRÅDGIVNING

 SIKKERHED & KONTINUITET 

___________________________________

OM  OS

__________________

 

Vi yder totalrådgivning for både private og offentlige bygherrer. Som totalrådgiver trækker vi på vores store netværk og sikrer, at det altid er de rette underrådgivere, der er tilknyttet opgaven. Hele processen dækkes fra idéoplæg over udførelse og frem til den endelige realisering. Vi er ansvarlige for hele projektforløbet og styrer økonomien, tiden og kvaliteten fra start til slut.

Vi er garanten for et smidigt samarbejde mellem rådgivere og andre samarbejdspartnere. Samtidig påtager vi os rollen som dem, der udfordrer alle parter i forløbet med kompetente og kritiske spørgsmål og ideer. Vi sikrer, at der hele tiden er fremdrift i projektet, at det bevæger sig i den rigtige retning, og at byggeriet får det rette arkitektoniske udtryk med de løsninger, der er blevet aftalt.

Bæredygtighedsledelse indgår som en fuldt integreret del af vores totalrådgivning. På baggrund af en bæredygtighedsscreening udarbejder vi i samarbejde med underrådgivere og bygherre en strategi, der vil fungere som rettesnor for implementering af bæredygtighed i den følgende proces. Graden af bæredygtighed er altid bestemt ud fra en helhedsvurdering og afhængig af ambitioner, økonomi og muligheder i det specifikke projekt.

I en totalrådgivningsproces prioriterer vi altid at have god kommunikation med nuværende eller kommende brugere. Brugerinddragelse er vigtig, og det gælder især, når det handler om renovering af almene boliger, hvor tryghed før, under og efter renoveringsprocessen ofte er et stort tema. Vi laver altid forståelige udførelsesplaner, workshops og løbende opdateringer i vores totalrådgivning, så beboerne er trygge og ved, hvad der skal ske med deres hjem, og hvordan de skal forholde sig.  

YDELSER

__________________

 

–   Projektudvikling

 

 –   Projekt- og projekteringsledelse

 

 –   BIM- og IKT-ledelse

 

 –  Byggeledelse

 

 –  AMK P og B

 

 –  Byggeøkonomi

 

 –  Projektstyring af tid, økonomi, kvalitet og risici

 

–  Byggejura

 

 –  Bæredygtighedsledelse og miljøscreening

 

 –  Byggeri i fag-, stor- og hovedentreprise

 

 –  Kontrahering og udbud

 

 –  Håndtering af og dialog med Landsbyggefonden

 

 –  Skema A, B og C

Kvadrat_P+P Arkitekter_Fotograf Thomas Illemann_72dpi-23

RENOVERING & TRANSFORMATION

___________________________________

Renovering 

__________________

 

Vi har et indgående kendskab til arbejdet med alle former for renovering og kan tilbyde totalrådgivning inden for feltet baseret på lang arkitektfaglig erfaring og et mangeårigt samarbejde med både Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Vi tager altid udgangspunkt i en grundig analyse af det eksisterende byggeri og leverer gennemtænkte og holdbare løsninger.

Vores ekspertise er særligt stærk inden for renovering af byggeri i den almene sektor. Her har vi ikke blot den nødvendige faglighed, den rette sammensætning af kompetencer i virksomheden og et solidt erfaringsgrundlag med udbedring af bygningsskader, men også altid haft fokus på at gøre brug af gode materialer og velkendte og sikre byggemetoder.

Ligesom vi skaber byggeri, der holder, renoverer vi også, så det holder.

Transformation

__________________

 

Vi foretager en grundig registrering og bevaringsscreening af både stedet og den eksisterende bygnings kvaliteter og tilstand. Derefter kortlægger vi, hvilke muligheder og udfordringer, der ligger at omdanne bygningens fysiske og æstetiske udtryk og fremtidige funktionalitet. Vi foretager en kvalitativ værdisætning og vurderer derigennem, hvad der kan bevares, som det er, og hvad der kan bygges videre på.

I forbindelse med transformationsopgaver har vi altid fokus på genanvendelighed, materialer og bæredygtighed og på at skabe multifunktionelle og tilpasningsdygtige løsninger, som dermed er med til at fremtidssikre af bygningen.

Vi laver også en grundig beregning af de økonomiske omkostninger holdt op imod en vurdering af transformationen som helhed.

Bytoften_Vikærsvej_ankomst

KONTAKT

___________________________________

Erik Rønde Andersen 

Partner |  Arkitekt

Telefon: 40 13 02 34

Email: era@pplusp.dk

Vil du vide mere om P+P arkitekters arbejde med totalrådgivning, renovering og transformation, er du velkommen til at kontakte partner og arkitekt Erik Rønde Andersen. 

UDVALGTE REFERENCER

___________________________________

KVADRAT

__________________

 

P+P arkitekter har fungeret som arkitektrådgiver for Kvadrat siden den første sten blev lagt på marken i udkanten af Ebeltoft i 1978. Siden dengang har huset undergået adskillige tilbygninger og forandringer i takt med Kvadrats voksende succes. Seneste har P+P arkitekter været rådgiver på en indvendig istandsættelse af kontorer, showroom og møderum og opførelse af fire nye haller.

 

Administrationen

Projektets primære mål var at skaffe Kvadrat flere arbejdsstationer til den stadigt voksende personalegruppe, flere mødelokaler og et større og moderne showroom på hele 320 m2. Siden opførelsen af Kvadrats HQ tilbage i slutningen af 70’erne har måden vi ønsker at ”sidde på kontor” ændret sig. Derfor blev en bærende del af den nye indretning at åbne op for de små kontorer, således at det smukke gangforløb, kontorer og landskabet smelter sammen. Dette er til glæde for både det daglige personale og husets mange besøgende fra både ind- og udland. Den tætte sammenhæng mellem rummene, som visuelle kig mellem showroom, mødelokaler og kontorpladser samt kontorlokaler med direkte indkig til tekstilrullerne på lageret, danner grundlag for intern vidensdeling og innovation. Projektet er blevet til i et samarbejde med den London-baserede tegnestue Sevil Peach, som er verdenskendt for deres visionære ideer om kontorindretning. P+P´s rolle har været at ”oversætte” ideer og skitser fra en udenlandsbyggemetode til dansk lovgivning og bygbarhed.

 

 

 

Vi har stået for at koordinere, projektere, udbyde og endeligt selve udførslen. 

Hallerne

De fire nye haller er opført i forlængelse af de allerede eksisterende haller. De nye lagerhaller huser i dag en gardinekspeditionshal med systue, en prøveekspeditionshal, en lagerhal, en automathal med et lagerrobotsystem, samt diverse personale faciliteter. Svævende over de hurtigt kørende trucks i lagerhaller er etableret en gangbro som fører kontorpersonalet og husets gæster sikkert fra administrationsdelen til prøveekspeditionshallerne, hvor de fine stoffer kan besigtiges. Det er til stor glæde for både personalet og truckfører, at den daglige risiko for sammenstød nu er fjernet. Foruden ovennævnte er der udført truckladehal, lastbilsramper til af- og pålæsning af varer samt nyopførelse af personaleparkeringen, som måtte flyttes for at give plads til de nye lagerhaller. Hallerne er udført i betonbagvægselementer med en skalmur i samme blødstrøgende teglsten som den øvrige bebyggelse på Kvadrat. Tage udføres som tagkassetter på betonspær. P+P har stået for skitsering, ide, projektering og udførelse af alle disse forandringer.

 

BYGHERRE – KVADRAT

PROJEKT – TOTALRENOVERING AF ADMINISTRATION, SHOWROOM OG NYE HALLER

ÅR – 2014 – 2018

Kvadrat_P+P Arkitekter_Fotograf Thomas Illemann_72dpi-65
Kvadrat_P+P Arkitekter_Fotograf Thomas Illemann_72dpi-26
Kvadrat_P+P Arkitekter_Fotograf Thomas Illemann_72dpi-10
Kvadrat_P+P Arkitekter_Fotograf Thomas Illemann_72dpi-18

DYBBØLVEJ

__________________

 

Projektet består af en gennemgribende istandsættelse af facader, nye tage, vinduer og karnapper samt en indvendig istandsættelse, der omfatter nyindretning af boliger, gennemlysning af lejligheder og loft til kip. Desuden udvides og renoveres badeværelser, der etableres nye køkkener og ny boligventilation samt ny VVS og elinstallationer. Alle opgange er ligeledes blevet renoveret, og derudover har beboerne haft mulighed for at tilvælge nye altaner og trapper til nyetablerede terrasser. I forbindelse med istandsættelsen af afdelingen etableres desuden 9 tilgængelige boliger med nyindretning og nyt elevatortårn med trapperum. Udvendigt istandsættes arealer m.h.t. belægninger, cykelparkering, legeområder og affaldshåndtering.

P+P arkitekter har som totalrådgiver projekteret og udbudt projektet i hovedentreprise, samt haft byggeledelsen og tilsyn under udførelsen. Processen er gennemført i tæt dialog med arkitekter fra Aarhus Kommune og med Landsbyggefonden ift. støttemuligheder og økonomiske vurderinger. Fra 2013 til 2016 fungerede P+P arkitekter som bygherrerådgiver på projektet. Her udarbejdede P+P arkitekter helhedsplanen, der ligger til grund for renoveringen. Helhedsplanen er gennem workshops og arbejdsgruppemøder udviklet i samarbejde med beboerne i afdelingen og repræsentanter fra boligforeningen og er med til at sikre, at afdelingen også i fremtiden kan tilbyde attraktive, tidssvarende og konkurrencedygtige boliger.

 

BYGHERRE – BOLIGFORENINGEN 10. MARTS 1943 

PROJEKT – RENOVERING OG OMBYGNING AF ALMENE BOLIGER 

ÅR – 2013 – 2019 

Dybbølvej
Dybbølvej_P+P arkitekter_Fotograf Thomas Illemann_72dpi_14

AARHUS

UNIVERSITET 

__________________

 

Instituttet, som er en del af campusområdet på Aarhus Universitet, er base for universitetets internationale samarbejder. Vi har stået for renovering af tage og vinduer, samt modernisering og opgradering af kontorer, mødefaciliteter, auditorium mv. til nutidige krav, herunder tilgængelighed og akustik.

De arkitektoniske indgreb er udført under hensyntagen til de bevaringsværdige bygningers karakter. Det er tilstræbt, at nye tilføjelser i form af elevatorer, akustisk regulering og inventar på samme tid er følsomt og karakterfuldt indarbejdet i anlægget.

 

BYGHERREBYGNINGSSTYRELSEN

PROJEKT – OMBYGNING OG RENOVERING

ÅR – 2013

Aarhus Universitet
1022.12 - Aarhus universitet
1022.12 - Aarhus universitet

REGIONSHOSPITAL

NORDJYLLAND

__________________

 

Sengeafdelinger

Som led i omlægningen af sengekapaciteten i Klinik Medicin på Regionshospital Nordjylland, Thisted (Medicinsk afdeling og Medicinsk/kardiologisk afdeling) er det besluttet at samle sengefunktionen på 2 afsnit fra 2015/16.

På baggrund af nye krav til indretning af sengeafdelinger, toilet/badefaciliteter og en sengeafdelings servicefunktioner er der opstået en række arbejdsmiljøkrav, som skal opfyldes i den kommende nyindretning. Dertil er det et ønske, at kunne håndtere en række palliative patienter i eget afsnit, at kunne håndtere patienter i isolation og generelt at kunne rumme så mange senge på hver etage som muligt. I arbejdet med at sikre gode arbejdsmiljøforhold og optimal indretning er der i samarbejde med brugergruppen og regionens arbejdsmiljørepresentant udført 1:1 mock-ups af alle toilet/baderum.

M5 indrettes med træningslokaler for alle patienter. Kontor og sekretærfunktioner placeres i “Knasten”, som ligger i umiddelbar tilknytning til afdelingen. P+P arkitekter har som totalrådgiver gennemført brugerproces, detailprojektering og udbudt projektet i hovedentreprise. 

 

 

 

 

I udførelsesfasen har P+P fungeret som byggeleder og gennemført fagtilsyn på egne arbejder.

Operationsstuer

I forbindelse med omlægning af den dagkirurgiske kapacitet i Regionshospital Nordjylland, Thisted, ønskede regionen at opføre 2 nye dagkirurgiske operationsstuer med dertilhørende støttefunktioner. Ud over de to operationsstuer med slusefunktion er der etableret mobilisering/opvågning med overvågningsfunktion. Som forberedelse før OP er der etableret undersøgelsesrum og omklædning. Af yderligere støttefunktioner er der etableret skyllerum, medicinrum, depoter, dikteringsrum og toiletter. Det nye dagkirurgiske afsnit er etableret i direkte forbindelse med nuværende Øjen-OP. Til Øjen-OP er der etableret ny ventefunktion, nye lægevaske og rum til affaldshåndtering. Som nyt fælles sekretariat blev kontorrum lagt sammen og generelt opgraderet.

 

BYGHERRE – REGION NORDJYLLAND

PROJEKT – NYINDRETNING AFD. M4 & M5  

PROJEKT – 2 OP. STUER + STØTTE FUNKTIONER  

ÅR – 2016 

Regionshospital Nordjylland
1130-15op-stuer-thisted-1
1130-15op-stuer-thisted-3