MENU

BÆREDYGTIGHED
PROFIL
cdn_helper cdn_helper

Bæredygtighed

Begrebet “bæredygtighed” refererer til evnen til at opfylde nutidige behov uden at kompromittere fremtidige generationers muligheder for at få opfyldt deres behov.

Det handler dermed om at finde en balance mellem sociale, økonomiske og miljømæssige hensyn for at sikre en langsigtet trivsel for både mennesker og planeten.

Bæredygtighed berører flere emner. Disse tre definerede områder kan hjælpe os med at forstå “det bæredygtige” i sin helhed.

De tre bæredygtighedsområder

Miljømæssig bæredygtighed: Dette område fokuserer på at bevare og beskytte miljøet, reducere ressourceforbrug og minimere miljøpåvirkninger.

 

Social bæredygtighed: Dette område handler om at fremme sociale rettigheder, inklusion, lighed og sundhed for samfundet som helhed – dvs. social retfærdighed, der sikrer, at borgernes behov bliver mødt, og at de bliver behandlet retfærdigt.

 

Økonomisk bæredygtighed: Dette område indebærer at skabe en økonomi, der er stabil og levedygtig på lang sigt, ved at skabe vækst og velstand på en måde, der ikke udtømmer ressourcer eller skader samfundet, herunder bæredygtig produktion.

Storbylandsbyen, Bæredygtighed

Læs også: Indeklima

FN’s Verdensmål

FN’s Verdensmål, også kendt som De Forenede Nationers Verdensmål for Bæredygtig Udvikling eller blot FN’s 17 Verdensmål, er en omfattende dagsorden, der blev vedtaget af verdens ledere på FN’s topmøde om bæredygtig udvikling i september 2015.

Disse mål er designet til at tackle nogle af verdens mest presserende udfordringer og skabe en mere bæredygtig udvikling og fremtid for både mennesker og planeten inden 2030.

Bæredygtighed

Et bæredygtigt Danmark

I Danmark er det bæredygtige en central faktor i både samfunds- og byudviklingen.

Bæredygtighed i Danmark strækker sig over flere områder, herunder energiproduktion, transport, byggeri og ressourceforvaltning.

Læs også: Bæredygtigt byggeri

Områder

Inden for energiproduktion har Danmark arbejdet målrettet på at øge andelen af vedvarende energikilder som vindenergi for at fremme bæredygtighed. Landet er en global leder inden for vindenergi, og vindmølleparker både til lands og til havs udgør en betydelig del af energiproduktionen.

Dette har bidraget til en reduktion af udledningen af drivhusgasser og fremmer Danmarks mål om at være uafhængig af fossile brændstoffer i fremtiden.

I transportsektoren fremmes bæredygtighed gennem en stærk satsning på kollektiv transport, cykelinfrastruktur og elektrificering af køretøjer.

Bæredygtighed i byggeri er også en prioritet i Danmark. Landet er engageret i at skabe energieffektive bygninger med lavt CO2-aftryk.

Byggerier designes med fokus på energioptimering, brug af bæredygtige materialer og implementering af innovative teknologier, der fremmer bæredygtigheden.

Danmark har også taget skridt i retning af en mere cirkulær, økonomisk bæredygtighed ved at fremme genbrug, genanvendelse og affaldsminimering.

Dette er med til at reducere behovet for råmaterialer (nuværende generationers behov) og minimerer affaldsproduktionen og dermed øge bæredygtighed og overlade en bedre verden til fremtidige generationer.

Læs også: Arkitektrådgiver

Arkitektrådgiver, Bæredygtigt byggeri, Bæredygtighed

Bæredygtigt byggeri

Bæredygtighed i byggeri drejer sig om at reducere bygningers negative påvirkning på miljøet og samtidig skabe sunde, effektive og funktionelle bygninger.

Dette inkluderer valg af bæredygtige materialer, energieffektivitet, vandforvaltning, optimalt bygningsdesign, affaldshåndtering, brug af certificeringssystemer og implementering af grønne teknologier.

 

Bæredygtige arkitektfirmaer

Bæredygtige arkitekter er fagfolk inden for arkitektur, der fokuserer på at skabe bygninger og rum, der er miljømæssigt ansvarlige, energieffektive, ressourcebesparende og sociale – dvs. arbejder med bæredygtige løsninger for miljø og generationerne fremover.

Har du brug for bæredygtighedsrådgivning på et byggeprojekt?

Læs mere her.

Læs også: Transformation

Opsummeret

Bæredygtighed er blevet en central betragtning inden for mange områder og i mange forskellige sammenhænge, herunder arkitektur, byggeri, energi, transport, fødevareproduktion og mere.

Bæredygtighed handler dermed i høj grad om ikke at skade fremtidige generationers muligheder uden at gå på kompromis med de nuværendes behov.

BÆREDYGTIGHED
PROFIL
cdn_helper cdn_helper