MENU
igangvaerende-projekter-kulturarv-nyhed-scaled.jpg

Mød P+P Kulturarv – igangværende projekter

P+P kulturarv er en del af P+P arkitekter. Vores engagerede restaureringsarkitekter har indgående kendskab til og en stor respekt for tradition, kultur, materialer og historiske byggeteknikker. De yder totalrådgivning inden for restaurering og istandsættelse af kirker, historiske bygninger og anden bevaringsværdig kulturarv.

Få indblik i nogle af de spændende projekter, som de arbejder med netop nu, her:

 

ARKIVERNE I VIBORG – tagrestaurering, indsættelse af klimaanlæg, facadeistandsættelse

På hjørnet af Rødevej og LI. Sankt Hans Gade i Viborg ligger bygningerne, som huser Rigsarkivet (tidl. Landsarkivet for Nørrejylland).

Bygningen ”Eksercérhuset”, som oprindeligt var en idrætsfacilitet, men blev en del af rigsarkivet i 90’erne, er blevet istandsat med bl.a. tagrenovering og indsættelse af nyt klimanlæg. Eksercérhuset er opført i 1871 og fredet 100 år senere. Det er tegnet af arkitekt Julius Tholle for Prinsens Livregiment, der anvendte bygningen som gymnastikhus til eksercits af soldaterne.

Tagkonstruktionen på huset var generelt svækket og underdimensioneret. Derudover var husets rumklima ikke egnet til opbevaring af arkivalier, da der var problemer med fugt og store temperaturudsving. Med hovedistandsættelsen er tagets oprindelige geometri med synlige hovedspær blevet genskabt og forstærket, og naturskiferbelægningen er ligeledes blevet genskabt. Dertil skal det nye klimaanlæg sikre et tidssvarende arkivklima. Vi har også foretaget mindre facaderenoveringer.

På den oprindelige arkivbygning, som sammen med arkivarboligen er tegnet af Hack Kampmann, udfører vi nu en komplet udskiftning af tag, kviste, kobbertagrender, istandsættelse af vinduer samt opfriskning og afrensning af de sirlige facadeudsmykninger. I 2023 påbegynder vi ligeledes arbejdet på arkivarboligen, hvor der bl.a. skal skiftes tag, foretages enkelte vinduesudskiftninger og mindre facadereparationer.

Læs mere her: Eksercérhuset

 

FREDENS TORV – facadeistandsættelse

På Fredens Torv i Aarhus er vi i gang med en gennemgribende facadeistandsættelse af et fredet pakhus, som i dag huser Lægeforeningen Midtjylland. Bygningen har gennem tid været behandlet med flere lag plastholdige facadebemalinger på nord- og østfacaden. Den ydre bemaling har forsaget problemer med fugt- og saltudtræk indvendigt i bygningen.  Istandsættelsen indebærer derfor en totalafrensning af de plastholdige facadelag, samt en genopbygning af nordfacaden med diffusionsåben filtning og kalkning. Sydfacaden, som er en klassisk bindingsværksfacade mod gårdrummet, nykalkes med jernvitriol og tømmeret gennemgås for råd og nymales med sort linoliemaling. Derudover istandsættes samtlige trædøre, -porte og -vinduer. De gennemgås for løst kit og råd, hvorefter de malerbehandles med en mørk, grøn linoliemaling. I forbindelse med istandsættelsen af nordfacaden mod gaden genskabes skabeloner til genoptrækning af taggesims og facadebånd, der efter mange år har mistet deres originale, profilerede former.

Istandsættelsen tager udgangspunkt i bygningens oprindelige identitet og udtryk, og den kommer således igen til sin ret – både æstetisk og byggeteknisk. De sidste maler- og murerarbejder færdiggøres i foråret 2023. 

Læs mere her: Fredens Torv

 

AUGUSTENBORG SLOT – tagrestaurering

På Augustenborg Slot i Sønderborg har vi undersøgt tage og tagværk med henblik på restaurering.

Augustenborg Slot er et velbevaret barokslot, der er opført i årene 1770-1776. De omkringliggende bygninger er opført i perioden 1733 til 1932. Hovedparten af bygningerne er fredet.

Vores undersøgelser af tagene er mundet ud i en plan for udskiftning af tagene, hvor vi til næste år tager hul på projekteringen af tagudskiftningen på portbygningen og slotskirken. Projektet forventes afsluttet i 2024. Vi har i år også udført mindre vedligeholdelsesopgaver på slottet og de omkringliggende bygninger.

Vi har tidligere restaureret vinduer på slottet og de omkringliggende bygninger og fortsætter dermed det gode samarbejde med Bygningsstyrelsen på Augustenborg Slot.

Læs mere her: Augustenborg Slot

 

Læs mere om projekterne og se endnu flere på: P+P Kulturarv 

Arkiverne i Viborg

Fredens Torv

Augustenborg