Kulturarv som arbejdsfelt

P+P Kulturarv består af en gruppe medarbejdere med særlig viden om historisk byggeri og restaurering. Kulturarv betyder i bygningssammenhæng bygninger opført før 1950 i traditionel byggeteknik. Arbejdsfeltet spænder fra middelalderkirkerne til velfærdssamfundets bygninger.

Vi tager udgangspunkt i byggeskik og bygningsfysik. Gamle huse kræver en praktisk tilgang. Traditionel byggemetode kræver en anden forståelse af fugt og varme i massive konstruktioner ved renovering og nye indgreb, og ofte er der særlige bevaringshensyn at tage hensyn til.

Vi tilstræber en god og ordentlig dialog med alle involverede parter.

Totalrådgivning
Restaurering og renovering af historiske bygninger i totalrådgivning. Ændring af anvendelse, energi og brand.

Bygningssyn og handlingsplaner
Registrering og vurdering af eksisterende huse og konstruktioner. Vurdering af tilstand og udarbejdelse af vedligeholdelsesstrategi.

Fugt og indeklima
Rådgivning ved fugt- og indeklima i gamle bygninger, f.eks. ved mistanke om råd eller skimmel i konstruktioner. Viden om problemstillinger og praktiske løsninger.

Kirkens huse
Restaurering og nye indgreb i kirkerne og kirkens huse. Restaurering underlagt særlige regler fra kirkelige myndigheder. Nybyggeri af sognegårde og økonomi-bygninger.

P+P arkitekter_Kulturarv_Eksercérhuset

Metode

Analyse

Analysen skaber overblik over bygningens fysiske tilstand. Registrering og vurdering af klimaskærm, konstruktioner og installationer danner grundlag for at tage temperaturen på huset og om nødvendigt stille en diagnose.

Kritiske konstruktioner i f.eks. tagværk, kældre og murværk undersøges for tæthed, fugt, borebiller, og svamp, og bygningsdele registreres med drone.

Værdier

Værdisætningen er det centrale værktøj i processen med at istandsætte eller transformere en bygning. Den redegør for tålegrænser, værdier og potentialer i bygningen og dens miljø og tjener som rettesnor for nye indgreb.

Værdisætningen begrunder nye indgreb, så de styrker stedets karakter og bygger videre på stedets fortælling.

Dialog

Dialogen mellem projektets aktører er helt central. En oplyst dialog mellem bygherre, rådgiver og myndighed sikrer, at projektets vision er intakt gennem projektfaserne.

En tidlig myndighedsdialog belyser projektets forudsætninger, så der arbejdes i den rigtige retning. Det er særligt vigtigt i arbejdet med historiske bygninger, hvor der stilles specifikke krav til projektmaterialet.

Kontakt

Jens Christian Pinborg

Sagsarkitekt | Restaureringsarkitekt

Telefon: 53 73 93 66

Email: [email protected]

Rasmus Thrane

Sagsarkitekt | Restaureringsarkitekt | Master i Bygningskultur

Telefon: 53 73 93 24

Email: [email protected]

Anne Monrad Nielsen

Restaureringsarkitekt

Telefon: 53 55 05 27

Email: [email protected]

Kulturarvsrådgivning

Vi yder totalrådgivning inden for restaurering og istandsættelse af kirker, historiske bygninger og anden bevaringsværdig kulturarv. Vores kulturarvsafdeling består af arkitekter og bygningskonstruktører med speciale i restaurering. Arbejdet er funderet på et indgående kendskab til og en stor respekt for tradition, kultur, materialer og historiske byggeteknikker. Vi har en lang erfaring inden for området og kan håndtere alle faser som rådgiver på restaureringsprojekter af enhver art.

Kerneværdien i vores arbejde er den særlige forpligtelse, vi har i forhold til at bevare vores fælles kulturarv bedst muligt. Det kræver grundighed og viden. Vores arbejdsmetode tager altid udgangspunkt i en omfattende analyse af de eksisterende bygninger og stedet. Vi indleder med bygningsundersøgelser, registrering, opmåling og ikke mindst værdisætning. På baggrund af de indledende undersøgelser udarbejdes en plan for de fredede og bevaringsværdige bygninger.

Havmøllen_Djursland_P+Parkitekter

Vores projekter spænder vidt fra gennemgribende restaureringsopgaver af store fredede bygningsværker til mere specialiserede opgaver med istandsættelse eller formgivning af mindre bygningsdele.

Vi arbejder med restaurering af den danske kulturarv i bred forstand, men har et helt særligt indgående kendskab til og mange års erfaring med kirkerestaurering og et godt samarbejde med menighedsråd og kirkelige myndigheder.

Restaurering og bevaring af historiske bygninger er noget af det mest bæredygtige, vi kan gøre, hvis det gøres professionelt og med forståelse for materialer, godt håndværk, byggeskik og genanvendelse.

Når vi restaurerer, har vi også fokus på energioptimering, men foretager altid så nænsomme indgreb som muligt, så bygningernes særegenhed bevares for eftertiden.

Til gavn for os. Og for miljøet.

Udvalgte referencer

Gråsten Slot

Den Kongelige Køkkenhave

Den Kgl. Køkkenhave ved Gråsten Slot er genfødt som en åben have for besøgende ved slottet. Haven fungerer som produktion til slottet, formidling og som undervisningssted af borgere med særlige behov under den kommunale STU-ordning, Væksthuset. Vi har været arkitekter på fire nye bygninger og transformationen af et eksisterende gartnerhus til velkomst-bygning. Der er opført en vinterhave, en gartnergård, to værksteder og et centralt ”paradehus” som havens fineste bygning. Projektet har mange aktører og interessenter, der blev hørt i processen mod det færdige resultat, ikke mindst H. M. Dronningen og H. K. H. prinsesse Benedikte. Projektet vandt Sønderborgs arkitekturpris for ”smukt uderum” og blev indstillet i kategorien ”smukt nybyggeri.”

Bygherre: Slots- og Kulturstyrelsen

Projekt: Nybyggeri og transformation

År: 2018-2020

GråstenSlot_P+Parkitekter
GråstenSlot_P+Parkitekter

Havmøllen

Havmøllen ved Dråby på Djursland er en historisk møllegård ved Kattegat. Gårdens kampestenslænger har stået forfaldne, og stuehuset fra 1700-tallet kunne ikke reddes. De nye ejere vil genskabe stedet som mødested for events med formidling af natur, landbrug og håndværk. Stuehuset er erstattet af et nyt stuehus på 250 m2, som fungerer som enfamiliehus med særskilt gæste/feriebolig. Det er anvendt håndværk og materialer af bedste kvalitet: Grundmurede yder- og indermure med nyfortolkning af traditionelle murværksdetaljer, indvendige tømmerkonstruktioner i massivt egefuldtømmer og tag i naturskifer. Længerne er istandsat med blik for husenes autentiske udtryk. Agerumslade, ko- og hestestald har bevaret deres identitet og kan fungere som rum til arbejde, læring og sammenkomster.

Bygherre: Privat

Projekt: Restaurering, transformation og nybyggeri

År: 2018-2020

Kulturarv_ydelser_6

Hanstholm Fyretablissement

”Porten til Nordatlanten, omkranset af Nationalpark Thy. Hanstholm Fyr er et sted, der udspringer af dette unikke landskab, hvor vand og land mødes – hvor civilisation møder den utæmmelige natur. Fyrkomplekset repræsenterer et fint gammelt og nyrenoveret kulturarvsmiljø, der gennem 150 år har lyst og vist vej for mennesker – lokalt og internationalt”. Det fredede fyretablissement med fyrtårn, redningshus og længe er blevet istandsat og har fået ny anvendelse. Fyrkomplekset benyttes i dag til udstilling, workshops og arrangementer. Den lokale musikskole holder til i nogle af lokalerne, og i sommerperioden er der turistkontor. Fyret er mødestedet for fagfolk og lokale kræfter, og der er indrettet refugium med kunstnerboliger og værksteder.

Bygherre: Thisted Kommune

Projekt: Istandsættelse, transformation og indretning

År: 2012-2017

Augustenborg Slot

Augustenborg Slot på Als er et helstøbt barokanlæg fra 1770’erne. Slottet, som opførtes til hertugen af Augustenborg, har tidligere huset psykiatrisk hospital, og har før dét haft en omtumlet tilværelse som tysk kvindeseminarium, prøjsisk lazaret og dansk kaserne. I dag ejes slottet af staten, og landbrugsstyrelsen har fået indrettet slottet til hovedkontor. I forbindelse med istandsættelsen, har vi ydet restaureringsrådgivning på vinduerne i hovedfløjen, som er restaureret efter de gamle forskrifter. Aktuelt har vi sager i forbindelse med istandsættelse af taget samt slotskirken, der står for en indvendig restaurering. der er tale om et meget intakt rokokokirkerum med alter, prædikestol og orgel indbygget i et møbel i kirkens kor. Vi har registreret tag og tagværk ind- og udvendigt, bl.a. med dronefotografering og 3d-fotografisk scanning.

Bygherre: Bygningsstyrelsen

Projekt: Vindues-,tag- og kirkeistandsættelse

År: 2018 –

Kulturarv_ydelser_15

Gl. Skivehus

Gl. Skivehus er et barokt bindingsværkshus fra 1719, beliggende på de middelalderlige rester af Skive Kongsgård fra 1300-tallet. Kælderen er fredet, mens bindingsværkshuset er bevaringsværdigt efter at være blevet affredet.

Bygningen istandsættes af P+P Kulturarv efter en lang årrække med hensynsløs brug og kraftigt forfald. Ved opgavens start gennemførtes en grundig undersøgelse af bygningen for at finde sporene af husets indretninger gennem de seneste 300 år, hvilket har givet overraskende oplysninger. Bl.a. blev der under et gulv fundet rester af verdslige kalkmalerier fra omkring år 1520 fra det middelalderlige hus, som måtte vige for det nuværende barokhus. Opgaven udføres på baggrund af en værdisætning, der retablerer husets tagform og skorstene, genskaber tabte dele af den rumlige inddeling og nytolker eksisterende bygningsspor.

Bygherre: Skive Kommune

Projekt: Restaurering

År: 2018 – 2021

Hobro Tinghus

Tinghuset i Hobro fra 1918 er tegnet af arkitekt og Kgl. Bygningsinspektør Einar Packness og er et fint eksempel på den historiscistiske købstadsarkitektur omkring århundredeskiftet. Forlægget er en dansk herregård med blandede stiltræk fra barokken og gotikken. Bygningen, der i dag huser Kriminalforsorgen, er fredet.

Facadernes stoflighed er resultat af et murværk med brede fuger og fine murdetaljer. Fugerne er udkradset og omfuget med kalkmørtel. Sætningsrevner er syet med stål, og kamtakkernes murkroner renoveret og udskiftet. Hovedtrappen er omsat, de to gaslamper i støbegods er afrenset og istandsat og klokkespiret er nedtaget og restaureret med nyt kobber. P+P Kulturarv har været totalrådgivere for Bygningsstyrelsen og forestået projektering, fredningsmyndigheder og byggeledelse.

Bygherre: Bygningsstyrelsen

Projekt: Facadeistandsættelse og tagrenovering (Kobber)

År: 2018-2020

Hobro tinghus03
Hobor Tinghus Kulturarv P+P arkitekter