Bygherrerådgivning

Vi yder bygherrerådgivning til både private, almene og offentlige bygherrer. Vi står ved bygherres side i alle forhold ved en byggeproces. Vi er bygherres tætteste sparringspartner, og vores ambitioner er, at bygherre får succes med sit byggeri, er tilfreds og kan se sine ønsker og behov afspejlet i det færdige byggeri. Vores vigtigste opgave er at sikre glade og tilfredse bygherrer og slutbrugere. Vi er med til at virkeliggøre bygherrens visioner gennem professionel bygherrerådgivning, der hjælper med at få alle brikker på plads, indtil det endelige byggeri står færdigt. Vi er gode til at bygge, for vi er altid tæt på den byggede virkelighed. Ethvert projekt er unikt, og vi yder en faglig kompetent bygherrerådgivning, der er skræddersyet ud fra en helhedsvurdering af projektet og bygherres ønsker og behov.

Bæredygtighedsledelse indgår som en fuldt integreret del af vores rådgivning. Allerede tidligt bringes bæredygtighed ind i møderne med bygherre – jo tidligere i processen, vi snakker om bæredygtighed, des mere fundamentalt kan bæredygtighedsaftrykket blive i det pågældende byggeprojekt. Graden af bæredygtighed er altid bestemt ud fra en helhedsvurdering og afhængig af ambitioner, økonomi og muligheder i det specifikke projekt.

Vi prioriterer altid at have god kommunikation ikke bare med bygherre, men også med nuværende eller kommende brugere. Brugerinddragelse er altid vigtig, men det gælder især, når det handler om renovering af almene boliger, hvor tryghed før, under og efter renoveringsprocessen ofte er et stort tema. Vi laver altid forståelige udførelsesplaner, workshops og løbende opdateringer, så beboerne er trygge og ved, hvad der skal ske med deres hjem, og hvordan de skal forholde sig.

–  Rådgivning ved projektudvikling

 

–  Idéoplæg og programmering

 

–  Myndighedsbehandling

 

–  Udbudsrådgivning og udbudsstrategi

 

–  Forhandling, kontrahering med valg af entreprenører

 

–  Lejerrådgivning

 

–  Investorrådgivning

 

–  Bæredygtighedsledelse

 

–  Overvågning af økonomi og byggeregnskab

 

–  Brugerinddragelse og workshops

 

–  Håndtering af og dialog med Landsbyggefonden

 

–  Styring af aflevering og idriftssætning

 

–  Tilsyn

Bygherrerådgiver

Kontakt

Vil du vide mere om P+P arkitekters arbejde med projektudvikling, er du velkommen til at kontakte os!

Erik Rønde Andersen

Partner  |  Arkitekt  |  Bygherrerådgiver

Telefon: 40 13 02 34

Email: [email protected]

Esben Colding Broe

Bygherrerådgiver | Sagsarkitekt

Telefon: 60 62 01 00

Email: [email protected]

Udvalgte referencer

Stenbjerg Landingsplads

Realisering af helhedsplan for Stenbjerg Landingsplads beliggende i Thy på kanten af Vesterhavet. Planen skal skabe en bæredygtig udvikling for området, så dette helt særlige stykke vestjysk kulturhistorie bliver bevaret gennem en respektfuld transformation. Den skal sikre en levende landingsplads med fortsat fiskeri og en unik, uspoleret bygningsmasse. Helhedsplanen skal skabe et overblik over uudnyttede potentialer for området, så stedet kan udvikles yderligere og forblive relevant for fremtiden til glæde for fiskerne, de besøgende og beboerne i lokalområdet.

Vores tilgang til arbejdet med dansk kulturarv generelt og specifikt til bevarelse af historiske huse som dem på Stenbjerg Landingsplads er, at vi skal bevare de eksisterende bygninger, når det er muligt. Restaurering og nænsom transformation vil også altid være det mest bæredygtige. Samtidig skal vi bestræbe os på at gøre kulturarven nærværende og meningsfuld for os. Stenbjerg Landingsplads skal ikke være et museum, men have nytteværdi og være levende. Landingspladsen bevares bedst gennem en stadig tilpasning af helheden, så den forbliver funktionel og dermed relevant. Vi kalder det beskyttelse gennem benyttelse.

Stenbjerg Landingsplads er et helt særligt stykke kulturhistorie og eksempel på bevaret kystnært byggeri, der er smukt integreret i klitlandskabet på kanten af Vesterhavet. Landingspladsen ligger helt isoleret og uspoleret nærmest helt nede på stranden. Bygningsmassen består af et lidt større redningshus og en samling af karakteristiske, hvide redskabshuse fra tiden, hvor der blev drevet kystfiskeri fra stranden. Stenbjerg Landingsplads har været udgangspunkt for kystfiskeri gennem århundreder, og husene er opført af fiskerne selv i starten af 1900-tallet. Det var her, fiskerne hev bådene i land, hvorefter fangsten blev håndteret i husene. Helhedsplanen kommer bl.a. til at indeholde en udvidelse af molen til gavn for både fiskere og badegæster, samt en gentænkning af funktionerne i det eksisterende byggeri.

Dette bæredygtige bevaringsprojekt realiseres i samarbejde med Foreningen til Bevarelse af Stenbjerg Landingsplads, Stenbjerg Fiskeriforening, Nationalpark Thy og Thisted Kommune.

Projekt: Helhedsplan og værdisættelse

År: 2023

IMG_3071
ungdomsboliger katrinebjerg
aarhus universitet katrinebjerg

Katrinebjerg
Afd. 76 & 77

Katrinebjerg er kendetegnet som et byudviklingsområde, hvor Aarhus Universitet og øvrige uddannelsesinstitutioner er stærkt repræsenteret. Afdeling 76 er opført som en kombination af traditionelle ungdomsboliger og familieboliger tiltænkt ph.d. studerende og Postdocs. Hver gruppe har sit område i byggeriet og har mulighed for at mødes i en række fællesområder såvel inde som ude. Bygherre har været ambitiøs ift. arkitektur, fællesskab og bæredygtighed. Målet var at skabe en bygning med minimal klima- og miljøpåvirkning samt et komfortabelt indeklima ved at indarbejde innovative løsninger, der bygger på genanvendelighed og alternativ energiproduktion som solceller. Afdeling 77 er opført som overvejende 1-rums ungdomsboliger, og på hver etage er der etableret fælleskøkkener og opholdsrum. Programmet er en ’genopfriskning’ af tidligere tiders kollegietypologi, hvor der i højere grad er satset på fællesskabet. Det var bygherres intention, at byggeriet skulle sætte højst mulige standarder for energi- og miljømæssig bæredygtighed. Afd 77 er opført efter bygningsklasse 2020 og har opnået DGNB guldcertificering. I forbindelse med programmering af begge udbud har P+P arkitekter gennemført brugerproces, med repræsentanter fra kollegier, ph.d. studerende og bygherre. P+P arkitekter har ud over programmering, formulering af udbuds- og bedømmelseskriterier også medvirket i prækvalifikation af totalentrepriseteams samt bedømmelse af konkurrenceforslag. P+P arkitekter har deltaget i granskning af alle projektfaser på begge afdelinger og haft bygherretilsyn i udførelsesfasen.

Bygherre: Boligkontoret Aarhus

Projekt: Opførelse af to nye afdelinger – ungdoms-, PH.D.- og parboliger.

Størrelse: 242 boliger

År: 2016-2020

Hambrogrunden afd. 76_-3
Bygherrerådgiver

Andelssamfundet Hjortshøj

Bo-gruppe 6 er et kommunalt bofællesskab, der skal udgøre en integreret gruppe i Andelssamfundet Hjortshøj. Bo-gruppe 6 er et led i realiseringen af Aarhus Kommunes udbygningsplan for bofællesskaber.

Bofællesskabet Bo-gruppe 6 er opført med 16 boliger og tilhørende fælleshus med servicearealer til voksne udviklingshæmmede, som alle er fysisk mobile med psyke på forskellige udviklingstrin. Botilbuddets særlige udformning og indhold, giver udviklingshæmmede nye muligheder i forhold til bolig og beskæftigelse, og samtidigt skaber det mulighed for at blive inkluderet i andelssamfundets fællesskab.

Atmosfæren – stemningen mellem husene der karakteriserer andelssamfundet i Hjortshøj – er vægtet højt. Det unikke og attraktive ved at bo i andelssamfundet er oplevelsen af intimitet og tryghed i de rum, der skabes mellem de individuelle boliger. Denne oplevelse af ‘landsbystemning’ – en naturlig langsomhed – er et vigtig parameter for at sikre et ‘mulighedernes rum’ for de kommende beboere.

Husene udformes med en diskret individualitet, samtidig med at et helhedsindtryk af fællesskab i bebyggelsen bevares. Boligernes planløsning er overordnet éns, men med den fleksibilitet at indgangspartierne i videst mulig omfang orienterer sig mod fælleshuset og det samlende fællesskab. Boligerne er orienteret mod to retninger; den ene med udsigt over landskabet og den anden mod fælleshuset med indgang herfra.

Bygherre: Aarhus Kommune

Projekt: 16 boliger, fælleshus, bager & projektrum for udviklingshæmmede

År: 2012-2018

Andelssamfundet Vimby

Grønnedalsparken

Projektets intention var, at få Grønnedalsparken til at skifte ”ansigt” og blive en flot, markant bebyggelse med trygge og imødekommende udearealer. Samtidig skulle boligerne nå en helt ny standard, både hvad angår funktion, energi, tilgængelighed, komfort og arkitektur.

Grønnedalsparken har gennemgået en omfattende renovering indbefattende tag, facader og badeværelser, etablering af ventilationsanlæg, sammenlægning af lejligheder samt forbedring af udearealerne. Der er i forbindelse med renoveringen etableret tilgængelige boliger med elevatoradgang. Bebyggelsens oprindelige brutalistiske 70’er arkitektur med betonfacader med kuldebroer, betonskader og uønsket patina, er blevet udbedret og boligblokkene har helt ændret karakter.

Samarbejde med Landsbyggefonden: Renoveringen er støttet af Landsbyggefonden og processen er gennemført i tæt dialog med Landsbyggefonden ift. budgetlægning/pyjamasark, indhentning af forundersøgelser, Skema B og C udarbejdelse og godkendelse, indledende risiko- og tidsplanlægning, LBF godkendt programmering og ideoplæg.

Beboerinddragelse: Gennem processen har der været en stor grad af beboerinvolvering og beboerinformation, da renoveringen blev foretaget uden genhusning. Bygherrerådgivningen indbefatter gennemførelse af workshops og byggeudvalgsmøder i samarbejde med beboerne i afdelingen samt repræsentanter fra boligforeningen.

P+P arkitekter har gennem hele projektforløbet udført bygherrerådgivning på projektet i tæt samarbejde med Ingeniørfirmaet Viggo Madsen. Herigennem er der udført:

– Indledende bygherrerådgivning, herunder byggeprogrammering og udarbejdelse af udbudsstrategi.

– Udarbejdelse af totalentrepriseudbud (EU-udbud) og gennemførelse af udbudsforretning.

– Forhandling og kontrahering med den vindende totalentreprenør.

– Projektgranskning ved samtlige projekteringsfaseskift og udarbejdelse af indstillinger til bygherre og byggeudvalg.

– Myndighedsdialog og sikring af fremdrift i projekteringsfasen.

– Bygherretilsyn i udførelsesfasen.

– Løbende opfølgning på totalentreprenørens ydelser og forpligtelser.

– Løbende risikostyring og afrapportering til bygherre og byggeudvalg.

– Deltagelse i byggeudvalgsmøder.

– Mangelgennemgang, afleveringsforretning og idriftsættelse samt varetagelse af 1-års eftersyn.

– Økonomistyring, Skema B og C samt granskning af bygherrens budget.

I 2022 vandt Grønnedalsparken prisen som Nordens bedste boligområde.

Bygherre: Skanderborg Andelsboligforening Afd. 17

Projekt: Helhedsplan for 417 almene boliger

År: 2016

1074.13 Grønnedalsparken
boliger risskov

Arresøvej

Bebyggelsen på Arresøvej i Risskov består af 72 almene familieboliger, der bliver opført som en karré med et varieret etageantal fra tre til fem etager. I hvert indre hjørne af karréen etableres et trappe- og elevatortårn, der giver adgang til boligerne via altangange. Boligerne er fordelt på 11 forskellige lejlighedstyper.

Der er skitseret et rationelt byggeri, hvor fokusområder og virkemidler er valgt med omhu. Projektet har en subtil arkitektonisk karakter, som aktivt anvender enkle principper såsom tilbagetrukne vinduesnicher, forbandt og profileret plade som et identitetsskabende element i byggeriet. Der er særligt fokus på optimale dagslysforhold og funktionel indretning, men også på udearealerne i karreens midte og en aktiv brug af kantzonerne.

Boligerne vil være moderne og funktionelle i sit udtryk og dermed trække tråde tilbage til den klassiske danske arkitekturtradition. De bliver lette og indbydende i udtrykket med den lyse farvepalette og de enkle materialer. Med få arkitektoniske virkemidler og klassiske materialer skaber vi i tæt samspil med lys og skygge et spændende og varieret udtryk, der giver byggeriet på Arresøvej et langt liv.

I rollen som bygherrerådgiver har vi udarbejdet både skitseforslag og projektforslag. Desuden har vi haft ansvaret for udbudsprocessen og for udarbejdelse af udbudsmateriale.

Bygherre: Boligforeningen 10. marts 1943

Projekt: Opførelse af 72 almene boliger

År: 2020-2023

Arresøvej_almene_familieboliger_gårdrum